Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů
2021-02-10

Lukáš Huml, jednatel, IČO: 042 80 474 (dále „KÁCENÍ HUML“ nebo „KH“) je správcem osobních údajů, které může od klienta nebo jiných subjektů údajů získat, neboť určuje účely a prostředky jejich zpracování. KH spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky aplikovatelných právních norem, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). KH získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, jejich protistran a od jejich zástupců, od třetích stran, jako jsou např. orgány veřejné správy, soudy, zaměstnavatelé subjektů údajů, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází. KH může dle povahy a účelu zpracování (zejména charakteru poskytované právní služby) spravovat a zpracovávat jakékoli aktuální i historické osobní údaje subjektu údajů. KH zpracovává osobní údaje zejména pro splnění smlouvy uzavřené s klientem a dále za účelem splnění svých právních a stavovských povinností, v některých případech i na základě souhlasu subjektu údajů nebo za účelem zajištění oprávněných zájmů KH. KÁCENÍ HUML prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s GDPR a zajišťuje naplňování základních zásad pro zpracování, zejména zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování. KH umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů, s přihlédnutím k povinnostem stanoveným právními a stavovskými předpisy, zejména povinnosti mlčenlivosti. KH přijal potřebná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů a zajištění jejich bezpečnosti a postupuje 

v souladu s metodickými pokyny vydanými Českou advokátní komorou k dosažení shody s GDPR. Ze strany KH nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Osobní údaje poskytnuté klientem budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb nebo povinnosti zpracovávat a archivovat údaje podle platných právních a stavovských předpisů. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva: – právo požadovat od KH přístup k osobním údajům
– právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
– právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
– právo na přenositelnost svých osobních údajů. Nelze do největšího detailu shrnout vše v jednom dokumentu, a tedy chybí-li Vám zde informace o ochraně Vašich osobních údajů, či jakýkoliv postup pro uplatnění Vašich práv, obraťte se prosím přímo na nás prostřednictvím e-mailové adresy: info@kacenihuml.cz nebo telefonicky na +420 773 699 113, kde Vám rádi poskytneme bližší informace.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo či je porušeno jakékoli jeho právo dle GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.